Telegram_logo

در حال دریافت اطلاعات...

راهنمای خرید از سایر سایت ها

1. ابتدا لینک محصول در سایت مورد نظرتان را کپی کنید.

۲. سپس صفحه خرید از سایت های خارجی ایگرد را باز کنید.

۳. آدرس محصول خود را قرار داده و بقیه اطلاعات را تکمیل و بر دکمه ثبت کلیک کنید.

۴. در نهایت باید منتظر بمانید تا پس از بررسی امکان خرید توسط ایگرد و محاسبه قیمت بتوانید محصول خود را خرید کنید.

1. ابتدا لینک محصول در سایت مورد نظرتان را کپی کنید.

۲. آدرس محصول خود را قرار داده و بقیه اطلاعات را تکمیل و بر دکمه ثبت کلیک کنید.

۳. در نهایت باید منتظر بمانید تا پس از بررسی امکان خرید توسط ایگرد و محاسبه قیمت بتوانید محصول خود را خرید کنید.