پردازنده Intel Xeon i7-4790 SR1QF 4-Core 3.6GHz 8MB LGA 1150 (تجدید شده)
Amazon Renewed
907.1848کیلوگرم
B07P15P9HY
Intel Xeon i7-4790 SR1QF 4-Core 3.6GHz 8MB LGA 1150 Processor (Renewed)
5733600
0%
available
torobemallsCPU ProcessorsInternal ComponentsComputer ComponentsComputers & AccessoriesElectronics